Algemene voorwaarden Anke in je Oksel

Artikel 1

 1. Aanmelding voor Anke in je Oksel door Anke van Delden vindt plaats door het online inschrijfformulier volledig in te vullen.
 2. Er is sprake van een overeenkomst zodra de eerste betaling als onderdeel van het inschrijfformulier voor Anke in je Oksel is ontvangen en wij langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod bevestigen.
 3. Na bevestiging van de aanmelding kan de klant zich aanmelden bij het Anke in je Oksel instagram account met het opgegeven eigen instagram account.

Artikel 2

 1. Overeenkomsten worden aangegaan op grond van een duurovereenkomst.
 2. De duur van de overeenkomst wordt door de klant bepaald in het online Inschrijfformulier.
 3. De duurovereenkomst vangt aan zodra aanmelding zoals beschreven in Artikel 1.1 en 1.2 heeft plaatsgevonden.
 4. Een duurovereenkomst wordt na afloop van de aanvankelijk overeengekomen looptijd steeds stilzwijgend verlengd voor de aanvankelijk overeengekomen looptijd.
 5. De overeenkomst kan door de klant zonder met onmiddelijke ingang opgezegd worden door middel van een email aan Anke in je Oksel, danwel door het online contact formulier in te vullen. De financiele afhandeling is nader beschreven in Artikel 5.

Artikel 3

 1. Anke van Delden spant zich in om de diensten zoals overeengekomen bij de aanmelding voor Anke in je Oksel continu ter beschikking te stellen, maar garandeert niet dat de diensten ten allen tijde beschikbaar zijn.
 2. Anke van Delden is gerechtigd om welke reden dan ook de diensten als onderdeel van Anke in je Oksel op ieder moment te staken. Na stopzetting is zij niet verplicht enige diensten te leveren. De klant heeft in dat geval recht op restitutie van de vooruitbetaalde termijn van het duurcontract gedurende welke Anke van Delden de dienstn als onderdeel van Anke in je Oksel niet levert.

Artikel 4

 1. Betaling vindt plaats middels een automatische incasso via online betalingsmethoden zoals Ideal en vergelijkbare betalingsmethoden.
 2. Het overeengekomen bedrag van de duurovereenkomst zal rond de eerste dag van verlenging van de duurovereenkomst worden afgeschreven van het door de klant verstrekte IBAN-nummer.
 3. Indien het overeengekomen bedrag niet geïncasseerd kan worden, zal binnen 14 dagen een tweede poging tot incassering ondernomen worden.
 4. Als ook bij de tweede overeenkomst het bedrag niet geincasseerd kan worden, is Anke van Delden gerechtigd toegang tot de diensten geleverd aan de klant als onderdeel van Anke in je Oksel op te schorten.

Artikel 5

 1. De klant kan binnen 14 dagen na afsluiting van de eerste duurovereenkomst zonder opgaaf van redenen het contract opzeggen met restitutie van de volledige registratiekosten.
 2. De klant kan binnen 7 dagen na aanvang van een duurovereenkomst aangegaan door middel van een stilzwijgende verlenging het contract zonder opgaaf van redenen opzeggen me restitutie van de volledige registratiekosten behorende bij de dan lopende duurovereenkomst.
 3. Na de termijn genoemd onder Artikel 5.1 en 5.2 is het niet meer toegestaan de reeds door middel van een automatische verlenging aangevangen duurovereenkomst op te zeggen en als gevolg daarvan reeds betaalde bedragen terug te vorderen.

Artikel 6

 1. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 2. De prijzen op de site zijn inclusief de verschuldigde BTW.

Artikel 7

 1. Het instagram account van Anke in je Oksel mag slechts worden geraadpleegd door de klant die met Anke van Delden een overeenkomst is overeengekomen zoals in beschreven in Artikel.
 2. Het is de klant uitdrukkelijk verboden om grote hoeveelheden informatie uit het platform openbaar te maken, te delen met derden of te kopiëren.
 3. Occasioneel staat het de klant vrij informatie vergaard in het Anke in je Oksel Instragram account via Instagram te delen met anderen. De klant is hierbij verplicht het Anke in je Oksel instagram account te taggen.
 4. Het staat Anke van Delden vrij de klant er op te attenderen dat er in haar mening te frequent informatie gedeeld wordt en/of het Anke in je Oksel Instagram account niet correct getagged wordt. Deze attendatie geldt als eerste waarschuwing.
 5. Mocht een klant voor de derde maal door Anke van Delden een waarschuwing ontvangen, dan heeft Anke van Delden het recht de klant toegang tot het Anke in je Oksel Instagram account te ontzeggen en het overeengekomen contract op te zeggen.
 6. In geval van Artikel 7.6 heeft de klant geen recht op restitutie.

Artikel 8

 1. Anke van Delden is niet aansprakelijk voor wat lid wel of niet doet aan de hand van de gegeven informatie.
 2. Anke van Delden is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of gevolgschade als gevolg van de gegeven informatie.
 3. De klant is zelf verantwoordelijk voor wat zij met de inhoud van de het Anke in je Oksel instagram account doet, de keuzes die zij maakt, hoe zij informatie toepast en wat zij wel of niet met adviezen doet.
 4. Alle informatie in het Anke in je Oksel instagram account is algemeen van aard en is nooit een persoonlijk advies. Anke van Delden garandeert niet dat de informatie in de het Anke in je Oksel instagram account uitputtend en volledig is of dat het de enige juiste informatie is.
 5. Anke van Delden is niet aansprakelijk voor fouten in producten of diensten die de klant bij derden koopt, ongeacht of dit naar aanleiding van de informatie verstrek in het Anke in je Oksel account is.

Artikel 9

 1. Als een bepaling uit deze Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De ongeldige bepaling wordt dan vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van de ongeldige bepaling.
 2. Anke van Delden behoudt zich het recht de voorwaarden behorende bij Anke in je Oksel op ieder moment te wijzigen, zonder de klant daarvan op de hoogte te hoeven brengen.